Dyrektorze!

Chcesz wspierać rozwój swoich uczniów i pomagać osiągać im jak najlepsze rezultaty w szkole? Skorzystaj z ostatniej puli środków w ramach programu AKTYWNA TABLICA dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podstawowe warunki programu:

  • Aby skorzystać z dofinansowania szkoły powinny złożyć wniosek do 15 maja 2024 r.
  • 43 750 zł – maksymalna kwota dotacji w ramach programu.
  • Sprzęt, pomoce i wyposażenie muszą spełniać wymogi programu określone rozporządzeniem (m.in. certyfikat ISO, certyfikat wyrobu medycznego, długość gwarancji).
  • Warunkiem koniecznym jest przeznaczenie pomocy i urządzeń do pracy z uczniami ze SPE.

Zastanawiasz się w jaki sprzęt można wyposażyć szkołę w ramach dofinansowania z programu AKTYWNA TABLICA?

Środki z dotacji mogą być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do prowadzenia terapii w szczególności „pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią”.

Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem pt. „EEG-Biofeedback, tCDS w edukacji” prezentującym dwie skuteczne, bezinwazyjne i możliwe do prowadzenia na terenie placówki metody terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poznaj metodę EEG-BIOFEEDBACK oraz tCDS!

elmiko biosignals sp. z o.o.

ul. K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa
tel: 22 644 37 37

© 2021 ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.

DODATKOWE INFORMACJE

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – [nazwa firmy]. [adres], w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy]. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO [nazwa firmy], poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej [adres email]. lub na piśmie, na adres [nazwa firmy], [adres], oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO [nazwa firmy]; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nie otrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy], a także z otrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych zawartych w formularzu w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w szczególności w celach marketingowych, handlowych oraz informacyjnych, a także wykonywania obowiązków wynikających z ewentualnie zawartych umów.

Administratorem danych osobowych jest ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o.o. z siedzibą w 05-822 Milanówku, ul. Sportowa 3, REGON: 36740677500000, NIP: 5291817032, adres mailowy w sprawach danych osobowych: rodo@elmiko.pl

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Spółki lub drogą listowną. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.elmiko.pl/pl/content/22-polityka-prywatnosci lub w siedzibie Spółki.