co to jest

biofeedback?
metoda

Neurofeedback

EEG biofeedback, zwany inaczej neurofeedbackiem, polega na świadomej obserwacji zmian zachodzących w aktywności naszego mózgu i zamianie nieprawidłowego rytmu na pożądany. Oscylacje fal, czyli ciągłe zmiany amplitudy określonych pasm częstotliwości, są rejestrowane za pomocą głowicy EEG podłączonej do komputera. Informacja zwrotna, jaką otrzymuje pacjent o aktywności swoich fal mózgowych, wyświetlana jest na monitorze obserwowanym przez pacjenta w postaci planszy stymulacyjnej. Jego zadaniem jest zmiana aktywności fal mózgowych podczas rejestracji sygnału EEG. Parametry treningu ustala terapeuta kontrolujący przebieg całego treningu. By ułatwić pacjentom zadanie, podczas terapii jako informację zwrotną wykorzystuje się aplikacje graficzne (gry komputerowe o bardzo uproszczonej formie) sterowane, zamiast joystickiem, klawiaturą, czy myszką, sygnałem EEG rejestrowanym przez komputer. Prawidłowo wykonane zadanie polega na wygaszeniu niepożądanych oraz wzmocnieniu pożądanych częstotliwości fal. Wielokrotne powtarzanie treningów ma na celu wprowadzenie stałych zmian w aktywności mózgu, świadomej kontroli tych zmian oraz wykorzystywania tych umiejętności w życiu codziennym.

Biofeedback

o metodzie

Pojawienie się blisko 25 lat temu pierwszych aparatów do EEG biofeedback otworzyło w naszym kraju rynek usług  o charakterze paramedycznym wykonywanych nie przez lekarzy, a jednak nakierowanych na poprawę funkcjonowania układu nerwowego. Zbiegło się to w czasie z gwałtownym rozwojem innych metod terapeutycznych celowanych w poprawę funkcjonowania OUN oraz CUN – w tym metody Denisona, metody Masgutowej, metody W.Sherbore, metody Bogdanowicz, metody Bobath czy też metody V.Maas (integracji sensorycznej). 

Ze względu na brak jakiejkolwiek ingerencji ze strony Państwa w rozwój ww. metod, każda z nich opierała się na indywidualnych trenerach/mistrzach – którzy ewentualnie przekazywali wycinek wiedzy podczas kursów lub szkoleń. W ten zatem sposób pacjent, który miał problemy, mógł skorzystać z jednej z nich bez szerszego zapoznania się z jej podstawami naukowymi oraz zweryfikowanymi danymi o skuteczności. 

W ciągu kolejnych lat nastąpił naturalna selekcja i zmniejszenie zasięgu zainteresowania częścią z nich. W przypadku takich metod jak np. integracja sensoryczna, została ona ograniczona przez jej twórców do bardzo wąskiego grona osób mogących prowadzić terapię (w USA mogą to być tylko fizjotepeuci, w Polce osoby kończące kurs SI). 

Osobną drogą rozwija się natomiast EEG Biofeedback. Metoda oparta od początku na rozwoju medycyny oraz połączenia jej z osiągnięciami informacyjnymi powoduje, że jest to najbardziej dynamicznie rozwijająca się gałąź terapii, w której jednym z ograniczeń jest brak unormowanej polityki Państwa w jej stosowaniu, opłacaniu oraz weryfikowaniu.

Biorąc pod uwagę grupy potencjalnych odbiorców należy uznać, że jest to ogromny rynek usług oraz odbiorców sprzętu. 

Pierwsza i najliczniejsza grupa to dzieci  i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szacuje się, że Polsce ok. 3% populacji dzieci i młodzieży jest osobami z różnorodną niepełnosprawnością, w tym najliczniejsza grupa to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Oznacza to, że w populacji ok. 5,1 mln uczniów jest ok. 153 tys. uczniów, którzy mogą korzystać z opisywanego rozwiązania. 

Dodatkowo ok. 15% uczniów ma różnorodne problemy w uczeniu się, związane z problemami rozwojowymi takimi jak dysleksja, akalkulia, dysgrafia, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, ADHD, ADD itp. Zwiększa to zatem grupę odbiorców o kolejne 765 tys. uczniów. Realizacja terapii i działań profilaktycznych powinna odbywać się w blisko 29 tys. szkół dla dzieci i młodzieży, w tym ok. 3000 szkół specjalnych oraz w ponad 600 publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zapewnienie ww. placówkom renomowanego i potwierdzonego naukowymi metodami narzędzia pracy z uczniami może stanowić podstawę do ubiegania się m.in. o środki na jej zakup.

Szansę zakupu sprzętu dla znacznej części  szkół stworzono przyjmując 23 października 2020 r. przez Radę Ministrów uchwałę w sprawie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie programu dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/kolejne-srodki-na-zakup-sprzetu-do-szkol-w-ramach-rzadowego-programu-aktywna-tablica

Szczegółowe zapisy rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1883

Program ten opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie tych kompetencji uczniów, które przygotują ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Na program „Aktywna tablica” w latach 2020-2024 jest przewidziana łączna kwota 361 455 000 zł z budżetu państwa.

Firma ELMIKO, jako czołowy polski producent aparatury do EEG BFB, szczególnie zachęca do zwrócenia uwagi na zapis § 2 ust. 2 rozporządzenia, w którym wskazuje się na możliwość zakupu przez szkoły podstawowe: 

“pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią”, które to narzędzia w 100% wpisują się w oferowaną aparaturę do prowadzenia terapii EEG BFB.”

Dla kogo?

Biofeedback

Idealanie sprawdzi się w szerokim zakresie schorzeń i zaburzeń, poniżej kilka najczęstszych przykładów:

Zespół specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysgrafia), w uczeniu się matematyki (dyskalkulia), trudności z koncentracją uwagi towarzyszące ADHD. EEG Biofeedback wpływa na usprawnienie procesów poznawczych, a co za tym idzie skutkuje polepszeniem wyników w nauce. Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych – etiologia nie jest znana, prawdopodobnie znaczącą rolę odgrywają czynniki biologiczne związane z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego, które pozostają w interakcji z czynnikami związanymi z samym procesem nauczania i w mniejszym stopniu z czynnikami psychologicznymi oraz rodzinnymi. Czynniki rodzinne mogą wzmacniać i utrwalać istniejące zaburzenia.

Dyzartria, apraksja mowy, jąkanie – wszystkie te zaburzenia są wyjątkowo uciążliwe szczególnie dla dzieci.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. 

EEG Biofeedback skutkuje zmianami w funkcjonowaniu dziecka (wyciszeniem nadpobudliwości) i zwiększa możliwości koncentracji uwagi, co daje lepsze wyniki w nauce. 

Duża nadpobudliwość dziecka często zaburza funkcjonowanie całej rodziny. Taki stan wymaga wprowadzenia wielu zmian w organizacji życia wewnętrznego rodziny i postaw wszystkich jej członków. 

Autyzm to poważne całościowe zaburzenie rozwoju dziecka. Obejmuje wiele sfer funkcjonowania dziecka, a przede wszystkim interakcje społeczne i komunikację. Widoczne są zaburzenia w interakcji emocjonalnej i społecznej dziecka z otoczeniem. Komunikacja jest zaburzona na płaszczyźnie werbalnej, niewerbalnej i wyobraźni. Kontakty z otoczeniem są bardzo ubogie, relacje z innymi są upośledzone. Zachowanie dziecka charakteryzują powtarzające się stereotypowe wzorce zachowań. Pierwsze objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu można zaobserwować już około 3 r.ż. Etiologia nie do końca jest znana, jednak obecnie dominują poglądy wskazujące na dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego, nadmierną wrażliwość na bodźce i trudności w ich integracji.

Zaburzenie neurologiczne, które charakteryzuje się przede wszystkim licznymi tikami ruchowymi i werbalnymi. Tiki bardzo często nasilają się pod wpływem stresu. Biofeedback poprzez naukę kontroli działania pewnych grup mięśni oraz zwiększenie odporności na stres może wpłynąć na zmniejszenie częstotliwości tików. 

Sprzęt

Czego używamy do prowadzenia treningu?

Zacznijmy nie od tego co jest nam potrzebne, ale od tego gdzie powinniśmy takie treningi przeprowadzać. Musimy przewidzieć takie miejsce, które pozwoli trenującemu uczniowi skupić się, skoncentrować i zaangażować w trening. Dobrym miejscem będzie sala gdzieś na uboczu, idealnie jakby takie pomieszczenie było przytulnie urządzone i odseparowane akustycznie od korytarza. Gabinet powinien być tak urządzony, żeby trenujący który siedzi przed monitorem z planszą stymulującą nie widział ekranu tarapeuty. Jeśli chodzi o fotel dla trenującego to warto zadbać żeby krzesło było drewniane, bez możliwości bujania się ani kręcenia. Idealnie jeśli będzie miało na tyle wysoki zagłówek żeby uczeń mógł spokojnie  oprzeć na nim głowę.

Do przeprowadzenia treningu neurofeedback potrzebnych jest kilka rzeczy. Jeśli kupują Państwo sprzęt, to powinny one wszystkie znajdować się w komplecie. Poniżej opisane zostały wszystkie części jakie będą potrzebne Państwu do pracy:

1. Głowica EEG

Jednym z najważniejszych elementów całego urządzenia jest głowica rejestrująca sygnał EEG osoby trenowanej. Musi być to bardzo precyzyjne i dokładne urządzenie, ponieważ jakość rejestrowanego sygnału EEG będzie miała ogromny wpływ na efekty terapii. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup urządzenia, które posiada Certyfikat Medyczny i jest zarejestrowane w „Urządzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych” jako urządzenie medyczne. Wybór takiego rozwiązania zapewni profesjonalną oraz bezpieczną pracę i na pewno wpłynie na jakość prowadzonych terapii.

2. Oprogramowanie Neurofeedback

Drugim z niezbędnych elementów jest samo oprogramowanie umożliwiające rejestrowanie fal mózgowych uczniów, prowadzenie badań oraz późniejszą weryfikację ich postępów. Jego jakość i możliwości są równie ważne jak jakość samej głowicy. Oprogramowanie powinno być zgodne z rozporządzeniem RODO, umożliwiać rejestrowanie sygnału i łatwe zarządzanie bazą sanych pacjentów, i oczywiście oferować jak najwięcej możliości diagnostyczno-terapeutycznych.

3. Sprzęt komputerowy

Dwa powyższe elementy, czyli głowicę i oprogramowanie, łączy w całość zestaw komputerowy. Potrzebujemy komputera oraz dwóch monitorów (możemy użyć zamiast tego laptopa z jednym dodatkowym monitorem lub odpowiednim telewizorem). Do komputera podłączamy głowicę oraz instalujemy oprogramowanie. Jeden z monitorów używany jest przez terapeutę do obsługi oprogramowania oraz prowadzenia i sterowania treningiem. Drugi z ekranów przeznaczony jest dla trenującego, wyświetlane są na nim plansze stymulacyjne, które realizują funkcję sprzężenia zwrotnego w urządzeniu.

4. Akcesoria

Do wykonania treningu będzie potrzebnych jeszcze kilka drobnych rzeczy. Elektrody do podłączenia pacjenta, które będą przyklejone do głowy trenującego z jednej strony, a z drugiej podłączone do głowicy EEG. Pasta przewodząco-klejąca, która utrzyma elektrody na głowie. Produkty do dezynfekcji i wyczyszczenia sprzętu oraz głowy pacjenta przed podłączeniem. Dodatkowo sól fizjologiczna i gaziki.

v

Opinie

Co mówią rodzice o terapii biofeedback

"Piotrek miał duże problemy z koncentracją, co niestety bardzo wyraźnie odbijało się na jego ocenach. Dzięki treningom neurofeedback powoli udaje nam się z Piotrkiem nadrabiać zaległości. "

Mama Piotrka

Warszawa

"Na biofeedback trafiliśmy przypadkiem kiedy szukaliśmy pomocy dla naszej córki, która miała problemy z adaptacją w szkole, a co następnie przerodziło się we frustrację, napady złości i agresję. Odkąd zaczęliśmy korzystać z biofeedbacku problemy zaczęły się widocznie zmniejszać."

Sylwia

Białystok

"Treningi neurofeedback zostały nam zaproponowane jako wsparcie w terapii spektrum autyzmu naszej córki. Już po kilku pierwszych sesjach zauważyliśmy wyraźne postępy w wykonywaniu innych zadań, dlatego zdecydowaliśmy się na utrzymanie tej formy terapii."

Kasia

Kraków

tak długo jesteśmy na rynku

wyszkolonych specjalistów

sprzedanych Aparatów BioFeedback

w tylu krajach używane są nasze aparaty

Kontakt

ELMIKO Biosignals sp. z o.o.
Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa

Tel.: (22) 644 37 37

Tel. kom.: +48 600 37 37 90
Tel. kom.: +48 694 35 60 61

Email: neurofeedback@elmiko.pl

elmiko biosignals sp. z o.o.

ul. K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa
tel: 22 644 37 37

© 2021 ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.

DODATKOWE INFORMACJE

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – [nazwa firmy]. [adres], w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy]. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO [nazwa firmy], poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej [adres email]. lub na piśmie, na adres [nazwa firmy], [adres], oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO [nazwa firmy]; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nie otrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy], a także z otrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych zawartych w formularzu w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w szczególności w celach marketingowych, handlowych oraz informacyjnych, a także wykonywania obowiązków wynikających z ewentualnie zawartych umów.

Administratorem danych osobowych jest ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o.o. z siedzibą w 05-822 Milanówku, ul. Sportowa 3, REGON: 36740677500000, NIP: 5291817032, adres mailowy w sprawach danych osobowych: rodo@elmiko.pl

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Spółki lub drogą listowną. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.elmiko.pl/pl/content/22-polityka-prywatnosci lub w siedzibie Spółki.