Jeżeli jesteś dyrektorem szkoły podstawowej i masz w swojej szkole uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeczytaj uważnie.

Jeśli jesteś przedstawicielem organu prowadzącego  szkołę podstawową, w której uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przeczytaj uważnie.

Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub m.in. opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, opinię w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej, opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia przeczytaj uważnie.

 

W polskim systemie oświaty wśród nauczycieli jest ponad 110 tys. specjalistów, którzy udzielają pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z ponad 27 tys. szkól tylko 2 tys. to szkoły specjalne.

Ponad 35% uczniów objętych jest różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

225 400 dzieci i uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z czego najliczniejsze grupy stanowią uczniowie z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera (24%) oraz uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (20%).

U ponad 14 tys. uczniów stwierdzono zaburzenia rozwoju społecznego (u 2 334 uczniów stwierdzono niedostosowanie społeczne, a u 11966 zagrożenie niedostosowaniem społecznym).

Co roku wzrasta liczba uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w roku szkolnym 2020/2021 jest ich ok. 54 tys.

Ok. 80 tys. dzieci i uczniów (34%) uczęszcza do placówek specjalnych; największa grupę stanowią uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu (ok. 44%), 9% uczniowie
z zaburzeniami rozwoju społecznego

W placówkach ogólnodostępnych uczy się ponad 90% uczniów: z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją, słabosłyszących, słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

W placówkach specjalnych uczy się ponad 80% uczniów niedostosowanych społecznie i uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ok. 60% uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi i uczniów niewidomych, ok. 50% uczniów niesłyszących i uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz 40% uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Wzrasta udział szkół i placówek niepublicznych w kształceniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wzrost ten jest szczególnie widoczny w wychowaniu przedszkolnym, gdzie obejmuje już prawie 44% uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym w przypadku autyzmu i zespołu Aspergera przekroczył 55%

Nie przechodź wobec tych informacji obojętnie, już w maju 2021 r. możesz dla swojej szkoły, dla swoich uczniów, dla swoich dzieci uzyskać wsparcie z Rządowego programu Aktywna Tablica. Już w 2021 r. szkoła którą prowadzisz, kierujesz, do której posyłasz swoje dziecko może dostać dotację na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego.

Zła wiadomość jest taka, że z pomocy może skorzystać ok. 4,5 tys. szkól, zatem tak ważne jest Twoje zaangażowanie. W Państwach rękach będzie leżała decyzja o napisaniu wniosku, weryfikacji potrzeb, wybraniu najbardziej odpowiednich narzędzi.

Ważne jest, aby Państwo to zrobili, bo tak naprawdę szkoda byłoby przegapić taką możliwość.

 

elmiko biosignals sp. z o.o.

ul. K. Jeżewskiego 5c/7
02-796 Warszawa
tel: 22 644 37 37

© 2021 ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.

DODATKOWE INFORMACJE

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ!

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – [nazwa firmy]. [adres], w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy]. oraz w celu przesłania do mnie informacji zwrotnej i nawiązania ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy ADO [nazwa firmy], poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej [adres email]. lub na piśmie, na adres [nazwa firmy], [adres], oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych ADO [nazwa firmy]; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z nie otrzymywaniem informacji dotyczących sprzedaży produktów i usług [nazwa firmy], a także z otrzymaniem informacji zwrotnej i nawiązaniem ze mną kontaktu przez [nazwa firmy].

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych zawartych w formularzu w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w szczególności w celach marketingowych, handlowych oraz informacyjnych, a także wykonywania obowiązków wynikających z ewentualnie zawartych umów.

Administratorem danych osobowych jest ELMIKO BIOSIGNALS sp. z o.o. z siedzibą w 05-822 Milanówku, ul. Sportowa 3, REGON: 36740677500000, NIP: 5291817032, adres mailowy w sprawach danych osobowych: rodo@elmiko.pl

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Spółki lub drogą listowną. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna pod adresem: https://www.elmiko.pl/pl/content/22-polityka-prywatnosci lub w siedzibie Spółki.